Original Article


Early diagnostic and prognostic value of myocardial strain derived from cardiovascular magnetic resonance in patients with cardiac amyloidosis

Weijie Hou, Zhi Wang, Jingzhou Huang, Fangfang Fan, Fan Yang, Lin Qiu, Kai Zhao, Jianxing Qiu, Ying Yang, Wei Ma, Yanjun Gong, Tao Hong

Download Citation