Original Article


FUNDC1: a key mediator of adenosine A2BR activation-induced inhibition of cardiac mitophagy under ischemia/reperfusion conditions

Yanyi Tian, Haize Ge, Xiyun Bian, Yao Wang, Yuezhao Lai, Yunqi Wang, Yanwen Bai, Xi Zhang, Jingman Xu, Wei Tian

Download Citation