Original Article


A LASSO-derived developing and validating risk model for chronic total occlusion in Asian population before coronary angiography

Yuchen Shi, Ze Zheng, Ping Wang, Yongxin Wu, Zichao Cheng, Wen Jian, Yanci Liu, Jinghua Liu

Download Citation