Original Article


Triglyceride levels and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality in Chinese adults younger than 40 years old: a prospective cohort study

Zhaogui Wu, Jingli Gao, Shuohua Chen, Guodong Wang, Hangkuan Liu, Xuezhu Wang, Pengfei Sun, Xuefang Yu, Qing Yang, Shouling Wu, Xin Zhou

Download Citation