Original Article


Performance of artificial intelligence in detecting the chronic total occlusive lesions of coronary artery based on coronary computed tomographic angiography

Yanying Yang, Zhen Zhou, Nan Zhang, Rui Wang, Yifeng Gao, Xiaowei Ran, Zhonghua Sun, Heye Zhang, Guang Yang, Xiantao Song, Lei Xu

Download Citation